Dokumentacja wewnątrzprzedszkolna:

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentacją  przedszkola.

STATUT PS 80 

KONCEPCJA

PROGRAM WYCHOWAWCZY PS NR 80

PODSTAWA PROGRAMOWA 

REGULAMIN BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
PORADNIK DLA RODZICÓW   

REGULAMIN BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA.W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 80 W BIAŁYMSTOKU
na podstawie wspólnych ustaleń nauczycieli i rodziców przedszkolaków
 • Zgromadzenie oświadczeń podpisanych przez Rodziców z wyszczególnieniem osób upoważnionych do odbioru dziecka z placówki.
 • Jeżeli dziecko odbiera inny rodzic lub osoba nie wymieniona w oświadczeniu, wówczas rodzic zobowiązany jest: przekazywać telefoniczną informację, a osoba odbierająca dziecko musi posiadać pisemną zgodę rodzica.
 • Wytypowanie wśród pracowników obsługi osób dyżurujących w szatni, podczas odchodzenia dzieci z przedszkola w godzinach 15:00-17:30.
 • Założenie zeszytu z wpisem nazwisk osób upoważnionych do odbioru dzieci dla osoby pełniącej dyżur.
 • Rodzice i opiekunowie proszeni są o zamykanie drzwi wejściowych do placówki.
 • Każdy rodzic zobowiązany jest do wejścia razem z dzieckiem do szatni, a potem odprowadzenie dziecka do sali.
 • Rodzice z chwilą pojawienia się w placówce i odebrania dziecka z grupy ponoszą za nie całkowitą odpowiedzialność.
 • Dla dobra dziecka, do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, z przewlekłym katarem, stanami zapalnymi itp.
 • Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków typu antybiotyk, sterydowych itp.
 • Rodzice powinni informować nauczycieli o chorobach i alergiach dzieci, koniecznie podać listę alergenów –zwłaszcza pokarmowych.
 • Nauczyciele zobowiązani są do udzielania rodzicom szczegółowych informacji na temat postępów wychowawczych i edukacyjnych oraz trudności i niepowodzeń.
 • Rodzice proszeni są o dzielenie się informacjami o problemach dzieci w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

Nauczyciele i Rodzice zobowiązani są przestrzegać powyższych ustaleń.

Przedszkole Samorządowe Nr 80 w Białymstoku
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę, dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do osobistego odbioru dziecka od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela dyżurującego.
 3. Rodzice zobowiązani są do wypisania z początkiem każdego nowego roku szkolnego oświadczenia o odbiorze dziecka z przedszkola oraz uaktualniania go w razie potrzeby.
 4. Rodzic może również powiadomić telefonicznie pracowników przedszkola o zamiarze odebrania dziecka przez inną osobę niż osoba upoważniona, co zostaje odnotowane w specjalnym zeszycie i podpisane przez pracownika przyjmującego informację telefoniczną.
 5. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania osoby zgłoszonej do odbioru dziecka, jeśli jej nie zna.
 6. Jeżeli rodzic, prawny opiekun lub inne osoby dorosłe nie mogą odebrać dziecka z przedszkola, wówczas przy odbiorze dziecka nauczyciel lub woźna winni przestrzegać zasady, aby rodzeństwo, które odbiera przedszkolaka, miało ukończone 18 lat.
 7. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.
 8. W przypadku pozostania rodzica na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka / np. rozmowa z nauczycielem / , nauczyciel nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka.
 9. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym, ze względu na brak możliwości zapewnienia przedszkolakom pełnego bezpieczeństwa.
 10. Za bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola (po zakończonych zajęciach dydaktyczno-opiekuńczych i opuszczeniu terenu przedszkola) odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
 11. Zabrania się rodzicom/prawnym opiekunom, pod których opieką zostaje dziecko, aby pozwalali na samodzielne przejście dziecka do przedszkola z terenu parkingu, ogrodu przedszkolnego czy szatni.
 12. Rodzic winien przyprowadzić dziecko osobiście, bezpośrednio do sali oddziału  (w której schodzą się dzieci od godziny 6.30 ), bądź oddać je pod opiekę woźnej, która pełni dyżur w szatni i wprowadzi dziecko do sali, a następnie powierzy je opiece nauczyciela.
 13. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali zabaw, dlatego rodzice osobiście powierzają mu dziecko.
 14. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00–13.00, dlatego dzieci należy przyprowadzać do przedszkola najpóźniej do godziny 8.30.
 15. Rodzic zobowiązany jest przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe.
 16. Podczas przyprowadzania dzieci do przedszkola oraz ich odbioru w szatni powinna zostać zagwarantowana dodatkowa opieka woźnej.
 17. Przy wyjściu z dziećmi poza teren przedszkola zapewnia się dodatkową opiekę. Na grupę 25 dzieci przypada 1 dodatkowy opiekun.
 18. W sytuacji organizowania wycieczek autokarowych dla dzieci za zgodą rodziców/prawnych opiekunów zostaje sporządzona pełna dokumentacja, wynikająca z odrębnych przepisów.
 19. Kartę wycieczki zatwierdza dyrektor.
 20. Obowiązkiem nauczycieli jest bieżące kontrolowanie, czy dziecko jest odbierane z przedszkola przez osobę upoważnioną.
 21. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola (czyli po godzinach czasu pracy przedszkola), należy pilnie skontaktować się z rodzicami. Jeśli kontakt z jakiegoś powodu jest niemożliwy, nauczyciel powiadamia dyrektora, ten zaś podejmuje decyzję, w jaki sposób powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów.
 22. W ostateczności dyrektor powiadamia o takim fakcie komisariat policji, a rodzice mogą być pociągnięci do odpowiedzialności finansowej (zapłacenie nauczycielowi wynagrodzenia za nadgodziny).
 23. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

ZASADY WYDAWANIA DZIECI OSOBOM UPOWAŻNIONYM PRZEZ
RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW )

Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom (prawnym opiekunom) lub upoważnionej osobie.
Na pierwszym zebraniu organizacyjnym z rodzicami poinformować należy o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.
Założyć teczkę „Osoby uprawnione do odbioru dziecka z przedszkola w Grupie…”.
Kserokopie oświadczeń (według poniżej załączonego wzoru) od rodziców należy przekazać nauczycielce dyżurującej:

Wzór  upoważnienia rodzica do odbioru dziecka 

 Upoważnienie do odbioru dziecka (pobierz doc)

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA
Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 80 W BIAŁYMSTOKU

Ja rodzic/opiekun prawny upoważniam do odbioru mojego dziecka………………………………… z przedszkola, w okresie ……………………….. przez:

L.p Imię i nazwisko Numer dowodu osobistego Numer telefonu
1.
2.
3.
4.

 

 • Oświadczam, iż ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze z przedszkola do domu
 • Dodatkowo zobowiązuję się do przekazania w/w osobom klauzuli informacyjnej (osoba upoważniona powinna się z nią zapoznać i podpisać oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych)

 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

………………………………………….


Nauczyciel przy odbiorze dziecka przez osobę upoważnioną zobowiązany jest sprawdzić informację podaną w oświadczeniu przez rodziców o osobie odbierającej dziecko.
W sytuacjach budzących wątpliwości należy skontaktować się z rodzicami dziecka.