Deklaracja dostępności
Przedszkola Samorządowego Nr 80 w Białymstoku

Przedszkole Samorządowe Nr 80 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego Nr 80 w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • obrazy/zdjęcia dodane do treści strony nie posiadają tekstu alternatywnego,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc)
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor mgr Ewa Stodułko.
 • E-mail: ps80@um.bialystok.pl
 • Telefon: 85 6615612

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Przedszkole Samorządowe Nr 80 w Białymstoku
 • Adres: ul. Armii Krajowej 34, 15-661 Białystok
 • E-mail: ps80@um.bialystok.pl
 • Telefon: 85 6615612

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Aby wejść do budynku przedszkola należy pokonać pięć stopni.
 2. Przed wejściem jest podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
 3. Drzwi wejściowe są o szerokości umożliwiającej wjazd osobom na wózkach.
 4. Przy pierwszych drzwiach wejściowych do przedsionka można skorzystać z dzwonka.
 5. Drugie drzwi zamykane są automatycznie na elektromagnes.
 6. Aby wejść na hol przedszkola, należy skorzystać z domofonu umieszczonego w przedsionku.    
 7. Domofon umieszczony jest na wysokości dostosowanej do osób niepełnosprawnych.
 8. Budynek jest dwukondygnacyjny.
 9. Na pierwsze piętro prowadzą schody.
 10. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, pętli indukcyjnych, umożliwiających wjazd osób niepełnosprawnych na pierwsze piętro.
 11. W przedszkolu nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 12. Przed wejściem na teren placówki znajduje się parking ogólnodostępny bez wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 13. Przedszkole zgodnie z wymogami bhp i ppoż. wyposażone jest w oznakowane wyjścia ewakuacyjne.
 14. Osoby uprawnione mają prawo wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych, wyposażenie psa asystującego w uprząż.
 15. Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.
 16. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.