Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.ps80.bialystok.pl

Przedszkole Samorządowe Nr 80 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

http://www.ps80.bialystok.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2002-04-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania:

 • obrazy/zdjęcia dodane do treści strony nie posiadają tekstu alternatywnego,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji lub swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • brak wykorzystania tłumacza języka migowego przez stronę internetową.

Powody braku spełnienia wymagań:

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • administratorzy/redaktorzy starają się, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor mgr Ewa Stodułko, ps80@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 856615612. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Aby wejść do budynku przedszkola należy pokonać pięć stopni.
 2. Przed wejściem jest podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
 3. Drzwi wejściowe są o szerokości umożliwiającej wjazd osobom na wózkach.
 4. Przy pierwszych drzwiach wejściowych do przedsionka można skorzystać z dzwonka.
 5. Drugie drzwi zamykane są automatycznie na elektromagnes.
 6. Aby wejść na hol przedszkola, należy skorzystać z domofonu umieszczonego w przedsionku.    
 7. Domofon umieszczony jest na wysokości dostosowanej do osób niepełnosprawnych.
 8. Budynek jest dwukondygnacyjny.
 9. Na pierwsze piętro prowadzą schody.
 10. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, pętli indukcyjnych, umożliwiających wjazd osób niepełnosprawnych na pierwsze piętro.
 11. W przedszkolu nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 12. Przed wejściem na teren placówki znajduje się parking ogólnodostępny bez wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 13. Przedszkole zgodnie z wymogami bhp i ppoż. wyposażone jest w oznakowane wyjścia ewakuacyjne.
 14. Osoby uprawnione mają prawo wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych, wyposażenie psa asystującego w uprząż.
 15. Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.
 16. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.