Metody i formy pracy dydaktyczno- wychowawczej

          rys1

 

Wychowawczynie stosują twórcze i nowoczesne metody nauczania, otaczają opieką każdego ze swoich wychowanków i dbają o utrzymanie dobrego kontaktu i właściwych relacji rodzicami dzieci.

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe nauczyciele wykorzystują metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka. Do metod tych należą m.in.:

 • metoda prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej – dziecięca matematyka,
 • Metoda Ireny Majchrzak, zwana – „wprowadzaniem dziecka w świat pisma”, jest jedną z alternatywnych metod nauki czytania,
 • ruch rozwijający Weroniki Sherborne,
 • opowieść ruchowa,
 • gimnastyka ekspresyjna Rudolfa Labana,
 • metoda gimnastyki twórcej – Carla Orffa
 • pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA,
 • relaksacja,
 • techniki parateatralne, bajkoterapia,
 • zabawy paluszkowe,
 • zabawy badawcze w postaci eksperymentów i praktycznie rozwiązywalnych problemów dotyczących zjawisk w obrębie obszarów: powietrze, woda i ziemia 
 • spotkania z przyrodnikami,
 • wycieczki przyrodnicze,
 • prezentacje przyrodnicze multimedialne,
 • obserwacje przyrodnicze dzieci.

Formy pracy:

 • praca indywidualna,
 • praca w małych zespołach,
 • praca z całą grupą,
 • „dni adaptacyjne” (zabawy i zajęcia z dziećmi nowo przybyłymi do przedszkola, warsztaty integracyjne z rodzicami).

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

 • podstawę wychowania przedszkolnego,
 • cele wychowania i nauczania zawarte w planie rocznym oraz w programie wychowawczym przedszkola, w miesięcznych planach edukacyjnych,
 • realizację programów autorskich, innowacji pedagogicznych oraz projektów edukacyjnych
 • działania zorientowane na dziecko, aktualne pory roku, święta i uroczystości, tradycje przedszkola,
 • ramowy rozkład dnia uwzględniający zalecenia zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
 • przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.30 uwzględniając potrzeby rodziców wychowanków oraz arkusz organizacyjny placówki.