Rodzice !

Dyrektor Przedszkola informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr LXIII/884/22 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2022 r.

od 1 stycznia 2023 r. wysokość odpłatności za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1,14 zł  / była 1 zł /

 

Drodzy Rodzice !                                      

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 80 w Białymstoku informuje, że w związku z Zarządzeniem Nr 5 / 2022 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania  ze stołówki w Przedszkolu i po przeprowadzeniu nowej kalkulacji

opłata za wyżywienie od 1 września 2022 r. wynosi 8 ,60 zł.

/ śniadanie 2,15 zł, obiad 4,30 zł , podwieczorek 2,15 zł /

 

Na podstawie :

Zarządzenia  Nr 5 /2021

Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 80 w  Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021

informuję , że od 1 września 2021r  następuje zmiana zasad odpłatności za wyżywienie .

Opłata za wyżywienie będzie wnoszona po zakończonym miesiącu i pomniejszona o nieobecności dziecka w danym miesiącu .

 Opłata za wrzesień / za wyżywienie i pobyt  dziecka /

będzie naliczona i opłacona do 10 października 2021

Przypominamy , że za pierwszy dzień nieobecności dziecka , niezgłoszony dzień wcześniej na druku oświadczenia pobierana  jest  opłata .

szlak

Drodzy Rodzice
Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 80 ustaliła, że w roku szkolnym 2020/21:

I składka na imprezy przedszkolne wynosi dla  wszystkich 75 zł. – płatne do końca października na konto Rady Rodziców. W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko dziecka/ .Jezeli bedzie bezpiecznie i imprezy będą mogły sie odbywać, to Rada Rodziców ustali drugą ratę.

Z zebranych funduszy będą opłacane: spektakle teatralne, koncerty filharmonii, imprezy i konkursy na terenie placówki, wyjazdowy bal karnawałowy oraz paczki na choinkę, Dzień Dziecka, pożegnanie  6-latków oraz inne uroczystości.

Rozpoczęliśmy spotkania z filharmonią i teatrem/ ze wzglęów bezpieczeństwa przedszkole bedzie dzielone na 2 grupy aby zachować bezpieczne odległości, w związku z tym koszt spotkań bedzie droższy.

szlak

Zachęcamy do śledzenia aktualnych wydarzeń z imprez przedszkolnych  w zakładce Z życia przedszkola/Wydarzenia

Konto Rady Rodziców:

Wpłat można dokonywać  na konto

Podlasko-Mazurski BS w Zabłudowie

Nr rachunku:  57 8099 0004 0017 6170 3000 0010

szlak

Uwaga zmana terminów opłat za przedszkole!

Dyrektor informuje, że od 01.09.2020r.:

 • rodzice wnoszą opłatę za rzeczywisty czas pobytu w placówce (czyli opłata za pobyt dziecka w  miesiącu września będzie wniesiona do 10 padziernika 2018r. i anoligicznie w następnych miesiącach
 • opłaty za wyżywienie należy wnosić do 10 każdego miesiąca za miesiąc bieżący czyli za wrzesień należy opłacić do 10.09.2020 r.

Rodzice dzieci sześcioletnich!

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od
1 stycznia 2017 nie będą pobierane opłaty za pobyt w przedszkolu dzieci sześcioletnich. Rodzice tych dzieci poniosą opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

 


Drodzy Rodzice – WAŻNE !

Dyrektor przedszkola zawiadamia , że zmieniły się zasady dotyczące ulg w zakresie opłat za przedszkole.

Opłaty obniża się o 50% w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny , w której dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu zasiłku rodzinnego, przy czym  :

 1. podstawą obniżenia opłat jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola decyzji o otrzymaniu zasiłku
 2. decyzje w/w należy przedłożyć dyrektorowi przedszkola –zniżka obowiążuje od następnego miesiąca po złożeniu decyzji
 3. nie złożenie deklaracji w określonych terminach skutkuje uniemożliwieniem skorzystania z obniżenia opłaty
 4. w przypadku utracenia prawa do otrzymania zasiłku rodzinnego rodzic jest zobowiązany  do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do dyrektora przedszkola
 5. rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny – po przedłozeniu dyrektorowi przedszkola numeru karty zniżka obowiązuje od następnego miesiąca

UWAGA RODZICE! – WAŻNE ZMIANY

Dyrektor przedszkola informuje, że od 01.09.2014r. opłaty za przedszkole wnosimy tylko poprzez wpłaty na konto /nie będzie już wpłat gotówkowych/
Do 5 każdego miesiąca otrzymacie Państwo pisemną informację o wysokości dwóch opłat:
1. opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu
– 5-cio godzinny pobyt dziecka w przedszkolu (8.00 – 13.00) realizacja podstawy programowej jest bezpłatny
– kazda następna godzina pobytu w palcówce wynosi 1 zł.
– dzienna stawka żywieniowa wynosi 5.80 zł

 1. opłaty za wyżywienie
  – pisemna informacja będzie umieszczana każdego miesiąca w szafce dziecka w szatni

  – 10 dnia każdego miesiąca dokonujecie Państwo przelewu na podane dwa konta

Uprzejmie prosimy o dokonanie  wpłaty 2 dni przed wyznaczonym terminem, ponieważ 10 każdego miesiąca pieniądze powinny być już na koncie.
Prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska dziecka w tytule opłaty za przedszkole.

W związku ze zmianą formy organizacyjnej placówki i zmianą Banku wprowadzone zostały nowe reguły opłat za przedszkole. Opłaty należy dokonywać na 2 oddzielne rachunki bankowe.

Opłatę stałą wpłacamy na konto Banku PKO S.A:

                 69124011541111001035668850

Opłatę za wyżywienie wpłacamy na konto:

                42124011541111001035668948