Rodzice dzieci sześcioletnich!

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od
1 stycznia 2017 nie będą pobierane opłaty za pobyt w przedszkolu dzieci sześcioletnich. Rodzice tych dzieci poniosą opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Informacja – ważne!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 80 w Białymstoku działając na podst. art.106 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe /DZ.U.z 2017r. poz.59/wprowadza Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki w Przedszkolu Samorządowym Nr 80.
Opłata za korzystanie przez dzieci z trzech posiłków  dziennie wynosi 5.00 zł. 
Zarządzenie obowiązuje od 1 września 2017r. 


Drodzy Rodzice – WAŻNE !

Dyrektor przedszkola zawiadamia , że zmieniły się zasady dotyczące ulg w zakresie opłat za przedszkole.

Opłaty obniża się o 50% w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny , w której dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu zasiłku rodzinnego, przy czym  :

  1. podstawą obniżenia opłat jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola decyzji o otrzymaniu zasiłku
  2. decyzje w/w należy przedłożyć dyrektorowi przedszkola dwa razy do roku – w miesiącu sierpniu oraz w miesiącu listopadzie
  3. nie złożenie deklaracji w określonych terminach skutkuje uniemożliwieniem skorzystania z obniżenia opłaty
  4. w przypadku utracenia prawa do otrzymania zasiłku rodzinnego rodzic jest zobowiązany  do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do dyrektora przedszkola
  5. rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny

UWAGA RODZICE! – WAŻNE ZMIANY

Dyrektor przedszkola informuje, że od 01.09.2014r. opłaty za przedszkole wnosimy tylko poprzez wpłaty na konto /nie będzie już wpłat gotówkowych/
Do 5 każdego miesiąca otrzymacie Państwo pisemną informację o wysokości dwóch opłat:
1. opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu
– 5-cio godzinny pobyt dziecka w przedszkolu (8.00 – 13.00) realizacja podstawy programowej jest bezpłatny
– każda  godzina powyżej 5-ciu godzin kosztuje 1 zł
– dzienna stawka żywieniowa wynosi 5.00 zł

  1. opłaty za wyżywienie
    – pisemna informacja będzie umieszczana każdego miesiąca w szafce dziecka w szatni

    – 15 dnia każdego miesiąca dokonujecie Państwo przelewu na podane dwa konta

Uprzejmie prosimy o dokonanie  wpłaty 2 dni przed wyznaczonym terminem, ponieważ 15 każdego miesiąca pieniądze powinny być już na koncie.
Prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska dziecka w tytule opłaty za przedszkole.

W związku ze zmianą formy organizacyjnej placówki i zmianą Banku wprowadzone zostały nowe reguły opłat za przedszkole. Opłaty należy dokonywać na 2 oddzielne rachunki bankowe.

Opłatę stałą wpłacamy na konto Banku PKO S.A:

                 69124011541111001035668850

Opłatę za wyżywienie wpłacamy na konto:

                42124011541111001035668948

Każda dodatkowa godzina pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin  wynosi – 1,00 zł.