1. Sprawne ręce – innowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna „Sprawne ręce” realizowana jest  od roku szkolnym 2018/2019.
Polega na usprawniania tzw. motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców poprzez angażowanie całego ciała dziecka.
Innowacyjność metody polega na dokonaniu wnikliwej oceny sprawności motorycznej dzieci w celu opracowania odpowiedniego planu terapeutycznego. Zajęcia odbywają się według określonego schematu. Bardzo ważna jest kolejność wprowadzanych zadań i ćwiczeń.
Terapia ręki opiera się na rozwoju psychomotorycznym oraz prawach i regułach, które ten rozwój determinują.

PRZEWIDYWANE EFEKTY

 • Dzieci:

poprawa ogólnej sprawności ruchowej
poprawa sprawności rąk, dłoni i palców
– poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej
– normalizacja napięcia mięśniowego
– poprawa umiejętności chwytu
– zachowanie kierunku malowania, kolorowania od lewej do prawej, z góry na dół
– zwiększenie zainteresowania dzieci aktywnością plastyczną
– poprawa w koncentracji uwagi
– wzmocnienie wiary we własne siły i możliwości
– odreagowanie nagromadzonych napięć

 • Rodzice:

– poznanie ćwiczeń i zabaw rozwijających motorykę małą i dużą
– angażowanie się w proponowane formy działań
– wspieranie dziecka w zdobyciu nowych umiejętności
– rozwijanie współpracy z nauczycielem
– pogłębienie wiedzy pedagogicznej

 • Nauczyciele:

– rozwój osobisty
– satysfakcja z osiągnięć dzieci
– nawiązanie współpracy z rodzicami

 • Przedszkole:

– podniesienie wyników edukacyjnych dzieci
– promocja przedszkola w środowisku lokalnym

szlak

2.  Jestem przedszkolakiem i znam swoje prawa – innowacja pedagogiczna

Od rwrześnia 2017 r realizowana jest innowacja pedagogiczna pt: Jestem przedszkolakiem i znam swoje prawa” opracowana przez Panią Małgorzatę Emiljańczyk, panią Agnieszkę Karpienia oraz panią Ewę Stodułko. Projekt innowacji „Jestem przedszkolakiem i znam swoje prawa” wskazuje nauczycielom atrakcyjne formy i metody pracy oparte na działalności umysłowej  plastyczno – technicznej dziecka. Biorąc pod uwagę ogromny walor społeczny i edukacyjny działań plastycznych nauczyciel będzie miał możliwość w atrakcyjny i dostosowany do możliwości rozwojowych dziecka sposób wprowadzać do swojej pracy wychowawczej myśli J. Korczaka. Innowacja zakłada również promowanie wartości wychowawczych „Doktora” w środowisku rodzinnym dziecka.

Nowatorstwo polega na:

 • stworzeniu otoczenia przyjaznego dziecku, poprzez stosowanie tolerancji, akceptacji oraz respektowania podstawowych praw dziecka w przedszkolu i w życiu
 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu znajomości praw dzieci
 • pomoc nauczycielom i rodzicom w przybliżeniu dzieciom swoich praw
 • budzeniu świadomości o prawach,  jak z nich korzystać, do kogo się zwrócić o pomoc
 • zapoznanie dzieci z ich prawami, dokumentem Konwencji, instytucjami które stoją na straży ich praw

Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej):

Dziecko:

 • rozumiało znaczenie  słowa „prawo”;
 • pozna podstawowe prawa dzieci ( prawo do nazwiska, imienia, obywatelstwa, prywatności, godności i szacunku, do własności, do niewiedzy, wyznawania własnych poglądów, religii, kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia się z nimi, do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa, prawo do ochrony zdrowia, do wypoczynku, czasu wolnego, do nauki, do informacji, ochrony w przypadku niepełnosprawności);
 • pozna rolę rzecznika praw dziecka;
 • zapozna się z postacią J. Korczaka, oraz jego literaturą np.: „Król Maciuś Pierwszy”
 • pozna normy i zasady postępowania w przedszkolu;
 • potrafi oceniać postępowanie własne i kolegów w konkretnych sytuacjach występujących w życiu, rozumieć konsekwencję swojego postępowania;
 • pozna sposoby wyrażania pozytywnych i negatywnych opinii, poglądów;
 • potrafi zauważyć różnice i podobieństwa między ludźmi, jako podstawy tolerancji wobec inności (kolor skóry, płeć, pochodzenie, niepełnosprawność);

szlak

3. Tydzień mojego dziecka – innowacja pedagogiczna

W roku szkolnym 2018/2019 w naszym przedszkolu będzie realizowana innowacja pedagiczna pt : „Tydzień mojego dziecka”  opracowana przez panie: Małgorzatę Emiljańczyk i Agnieszkę Karpirnia i panią dyrektor Ewę Stodułko. Projekt innowacji  „Tydzień mojego dziecka” to działania przeprowadzone we współpracy z rodzicami po to, aby każde dziecko w grupie poczuło się ważne i wyjątkowe, było bohaterem tygodnia.. Projekt polega na tym, że chętni rodzice, będą mogli poprowadzić zajęcia w grupie swojego dziecka. Tematyka zajęć jest dowolna. Od przedstawienia w sposób ciekawy i interesujący np. swojego zawodu, pasji czy zainteresowań przez przeprowadzenie zajęć plastycznych, czy muzyczno – ruchowych lub zorganizowanie wycieczki do swojego miejsca pracy. Zakładamy, że zajęcia takie odbywać się będą systematycznie raz w tygodniu. Poprzez organizowanie spotkań z osobą ze środowiska rodzinnego, dzieci będą miały możliwość obserwacji czynności zawodowych osób dorosłych. Spotkania podniosą atrakcyjność działań edukacyjnych. Będą okazją bezpośredniego i wnikliwego kontaktu z rodzicem -przedstawicielem danego zawodu. Tego typu działania na rzecz przedszkola zaowocują dobrą współpracą, zrozumieniem oraz wzajemnym zaufaniem miedzy nauczycielem a opiekunem dziecka. Jest to również sposobność do zacieśnienia więzi między dzieckiem i rodzicem. Wizyty odbywać się będą zasadzie dobrowolności, partnerstwa w ramach zajęć edukacyjnych. Każda wizyta poprzedzona będzie omówieniem i skonstruowaniem planu przebiegu spotkania przy współudziale rodzica w sposób umożliwiający realizację założonych celów. W tym roku innowacja będzie realizowana w grupie III i IV wśród dzieci 4 i 5 letnich.

Nowatorstwo innowacji polega na:

 • aktywnym udziale rodziców w życiu przedszkola;
 • wzmocnieniu poczucia własnej wartości u dziecka
 • zwróceniu uwagi na każdego przedszkolaka z osoba
 • kształtowaniu przynależności społecznej do rodziny;
 • zacieśnieniu więzi rodzinnych poprzez organizowanie spotkań, wycieczek
 • zapoznaniu dzieci ze specyfiką wybranych zawodów osób ze środowiska rodzinnego;
 • gromadzeniu wiedzy o zawodach i czynnościach zawodowych dorosłych;
 • przestrzeganiu zasad właściwego zachowania się w podczas spotkań;

Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej):

Dziecko:

 • orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez osoby dorosłe;
 • zna czynności i proste narzędzia pracy wybranych przedstawicieli zawodów osób ze środowiska rodzinnego;
 • wie, gdzie pracują osoby ze środowiska rodzinnego.

Rodzice:

 • wspólne aktywne spędzenie czasu ze swoim dzieckiem
 • poznanie grupy swojego dziecka, jak również roli jaką pełni w grupie
 • możliwość obserwacji dziecka w trakcie zabaw z rówieśnikami
 • rozwijanie współpracy z nauczycielem
 • wzmacnianie swojego autorytetu u dziecka

szlak

W roku szkolnym 2013/2014 nasze przedszkole przystąpiło do realizacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (KIK/34): „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”.

Głównym realizatorem Projektu jest Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie.

Jego podstawowym celem jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym, poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prozdrowotnej zmiany żywienia i zwiększenia poziomu aktywności fizycznej.

Rola aktywności ruchowej w rozwoju dzieci – prezentacja

Zasady prawidłowego żywienia – prezentacja

    Moje dziecko idzie do szkoły

    Gry i zabawy ruchowe dla dzieci

    Jak zachęcać dzieci do próbowania nowych smaków 

     Jakie wybierać produkty zbożowe

     Mleko i przetwory mleczne

    Pomysły na zdrowe kanapki

     Prawidłowe żywienie dzieci w wieku przedszkolnym

     Rola rodzica w kształtowaniu nawyków żywieniowych

     II śniadanie w szkole

     Pascal Ciasto warzywne

     Sałatka z kaszy jaglanej