Uwaga Rodzice – ważne!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Proszę zgłosić się w wyznaczonym terminie z dowodem osobistym do dyrektora  przedszkola w celu podpisania umowy:
1. 21.04.2017 – piątek w godz.8.00- 15.00
2. 24.04.2017 – poniedziałek w godz. 8.00-17.00
3. 25.04.2017 – wtorek w godz. 8.00- 17.00

Nie podpisanie umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją
z przedszkola. 

szlak

Zasady Rekrutacji

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach rozpocznie się 6 kwietnia 2017 r. Rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie ich dzieci do tych placówek do 13 kwietnia 2017r. Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu informatycznego.

 Prezenacja do pobrania  – Zasady rekrutacji

   Informacja dotycząca rekrutacji

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Białystok, znajdują się na stronie:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok/

Istotne informacje:

 • formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej” można uzupełnić w formie elektronicznej na stronie:
  naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok, bądź wypełnić go odręcznie w przedszkolu, gdzie udostępnione zostaną od 6 kwietnia b.r.  w  sekretariacie;
 • rodzice we wniosku wskazują od 1 do 3 wybranych placówek wychowania przedszkolnego, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej;
 • niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (wydruk komputerowy, czy odręcznie), podpisany wniosek należy złożyć w formie papierowej wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru (najwyższa preferencja); niezłożenie wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego wniosku najpóźniej do 13 kwietnia b.r. w placówce skutkuje wykluczeniem dziecka z rekrutacji;
 • wnioski o przyjęcie do przedszkola, które wpłynęły w terminie rekrutacji będą traktowane jednakowo, gdyż o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz przyjęte odgórnie kryteria ustawowe;
 • do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów;
 • przydział dzieci do oddziałów przedszkolnych nastąpi po zakończeniu całego postępowania rekrutacyjnego – organizacja grup (jednorodnych wiekowo bądź mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola;

Informujemy, że wnioski do przedszkolana rok szkolny 2017/2018 będą przyjmowane w dniach od 06.04.2017 r – do dnia 13.04.2017 r.

06.04/czwartek/- 8.00-17.00
07.04/piątek/8.00-15.00/
10.04/poniedziałek/8.00-17.00
11.04./wtorek/8.00-17.00
12.04/środa/8.00-17.00
13.04/czwartek/8.00-17.00

Kalendarz rekrutacji
1. 6 kwietnia  2017
 – rozpoczęcie rekrutacji do przedszkoli  na terenie miasta Białegostoku

2. od 6 do 13 kwietnia 2017 r  rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. do 18 kwietnia 2017 r– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
4. 20 kwietnia 2017 r.- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
5. od 21 do 25 kwietnia 2017 r. ( w godzinach pracy przedszkola)podpisywanie umów z dyrektorem
6. 26 kwietnia 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola
7. od 1 do 6 czerwca 2017 r. – postępowanie uzupełniające

Kryteria rekrutacji 

Jednolite kryteria naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Białystok obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017

Kryteria główne – ustawowe I etapu rekrutacji

 1. wielodzietnośc rodziny – rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. dziecko wychowujące się w rodzinie zastępczej

Kryteria dodatkowe- samorządowe II etapu rekrutacji

 1. dziecko 6 letnie zobowiązne do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub 7 lenie i starsze z odroczonym obowiązkiem szkolnym lub dziecko 5 letnie posiadające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego
 2. dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym
 3. rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola
 4. dziecko z rodziny z dwojgiem dzieci
 5. pierwsze miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata
 6. w przypadku. gdzy liczba kandydatów, którzy uzyskali  taką sama liczzbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek rozpoczynając od najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia