Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

Podpisywanie oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka  do przedszkola w godzinach:

 1. 26.03.2019 r (wtorek) od godz. 15-16.00
 2. 27.03.2019 r (środa) w godz. 7.30-16.30
 3. 28.03.2019 r (czwartek) w godz. 7.30-16.30
 4. 29.03.2019 r (piątek) w godz. 7.30 – 15.00

  Nie popisanie oświadczenia w wyznaczonym terminie jesrt równoznzaczne ze skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych do przedszkola

szlak

 

1.ZASADY_REKRUTACJI_DO_PRZEDSZKOLI

 

2. TERMINY_REKRUTACJI_DO_PRZEDSZKOLI

3. KRYTERIA_DRUGIEGO_ETAPU_POSTEPOWANIA_DO_PRZEDSZKOLI 

4. PORADNIK_DLA_RODZICOW_REKRUTACJA_DO_PRZEDSZKOLI

 

Informujemy, że wnioski do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 będą przyjmowane w dniach od 25. 02.2019 r – do dnia 6.03.2019 r.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach rozpocznie się 25 lutego 2019 r. Rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie ich dzieci do tych placówek do 6 marca 2019 r. Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu informatycznego.

szlak

Kalendarz rekrutacji
1.Do 18 lutego należy złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020
2.  25 lutego  2019 – rozpoczęcie rekrutacji do przedszkoli  na terenie miasta Białegostoku
2. od 25  lutego do 6 marca 2019 r  rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3.do 21 marca 2019 r– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
4. 26 marca 2019 r.- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
5. do 29 marca 2019r. ( w godzinach pracy przedszkola)podpisywanie umów z dyrektorem
6. 1 kwietnia 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

szlak

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Białystok, znajdują się na stronie:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok/

Istotne informacje:

 • formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej” można uzupełnić w formie elektronicznej na stronie:
  naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok, bądź wypełnić go odręcznie w przedszkolu, gdzie udostępnione zostaną od 25 lutego b.r.  w  sekretariacie;
 • rodzice we wniosku wskazują od 1 do 3 wybranych placówek wychowania przedszkolnego, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej;
 • niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (wydruk komputerowy, czy odręcznie), podpisany wniosek należy złożyć w formie papierowej wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru (najwyższa preferencja); niezłożenie wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego wniosku najpóźniej do 6 marca b.r. w placówce skutkuje wykluczeniem dziecka z rekrutacji;
 • wnioski o przyjęcie do przedszkola, które wpłynęły w terminie rekrutacji będą traktowane jednakowo, gdyż o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz przyjęte odgórnie kryteria ustawowe;
 • do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów;
 • przydział dzieci do oddziałów przedszkolnych nastąpi po zakończeniu całego postępowania rekrutacyjnego – organizacja grup (jednorodnych wiekowo bądź mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola;