Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice!

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Samorządowego nr 80 na rok szkolny 2020/2021

lista – Przyjęci i nieprzyjęci (pobierz)

szlak

Listy dzieci oraz oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola

Ze względu na  liczbę wolnych miejsc – 17,  Komisja rekrutacyjna ustaliła, iż najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia  dziecka do przedszkola wynosi 1114 pkt. .

Na poziomie 1114 pkt. przyjęto dzieci urodzone do miesiąca sierpnia 2017 r.

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest podpisanie oświadczenia woli w terminie od 22.04. –  28.04. 2020 r do godz. 15.00.

 W związku z pandemią są dwa warianty:

       a) wersja papierowa, która znajduje się w przedsionku przedszkola, należy ją wypełnić i wrzucić  do urny stojącej obok lub

       b) pobrać ze strony internetowej przedszkola: www.ps80.bialystok.pl  w aktualnościach lub w zakładce  Dla rodzica/rekrutacja, wypełnić i odesłać skanem.

  1. Listy dzieci oraz oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola –  Listy dzieci (pobierz)

Lista dzieci zakwalifikowanych( pobierz)

Lista dzieci niezakwalifikowaniych (pobierz)

Lista dzieci zakwalifikowani do innej jednostki (pobierz)

Oświadczenie woli zapisu (pobierz)

 

1.ZASADY_REKRUTACJI_DO_PRZEDSZKOLI

2. TERMINY_REKRUTACJI_DO_PRZEDSZKOLI

3. KRYTERIA_DRUGIEGO_ETAPU_POSTEPOWANIA_DO_PRZEDSZKOLI 

4. PORADNIK_DLA_RODZICOW_REKRUTACJA_DO_PRZEDSZKOLI

szlak

Informujemy, że wnioski do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 będą przyjmowane w dniach od 16. 03. 2020 r – do dnia 25.03.2019 r. do godz 15.00

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach rozpocznie się 16 marca 2020 r. Rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie ich dzieci do tych placówek do 25 marca 2020 r. Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu informatycznego.

szlak

Kalendarz rekrutacji
1.Do 9 marca należy złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021
2.  16. marca  2020 – rozpoczęcie rekrutacji do przedszkoli  na terenie miasta Białegostoku
2. od 16  marca do 25 marca 2020 r  rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3.do 10 kwietnia 2020 r– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
4. 22 kwietnia  2020 r.- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
5. do 28 kwietnia 2020r. ( w godzinach pracy przedszkola) podpisywanie umów z dyrektorem
6. 4 maja 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

szlak

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Białystok, znajdują się na stronie:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok/

Istotne informacje:

  • formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej” można uzupełnić w formie elektronicznej na stronie:
    naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok, bądź wypełnić go odręcznie w przedszkolu, gdzie udostępnione zostaną od 16 marca b.r.  w  sekretariacie;
  • rodzice we wniosku wskazują od 1 do 3 wybranych placówek wychowania przedszkolnego, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej;
  • niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (wydruk komputerowy, czy odręcznie), podpisany wniosek należy złożyć w formie papierowej wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru (najwyższa preferencja); niezłożenie wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego wniosku najpóźniej do 25 marca b.r. w placówce skutkuje wykluczeniem dziecka z rekrutacji;
  • wnioski o przyjęcie do przedszkola, które wpłynęły w terminie rekrutacji będą traktowane jednakowo, gdyż o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz przyjęte odgórnie kryteria ustawowe;
  • do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów;
  • przydział dzieci do oddziałów przedszkolnych nastąpi po zakończeniu całego postępowania rekrutacyjnego – organizacja grup (jednorodnych wiekowo bądź mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola;