Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

zasady rekrutacji   pdf

 

Informujemy, że wnioski do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 będą przyjmowane w dniach od 01. 03.2018 r – do dnia 9.03.2018 r.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach rozpocznie się 1 marca 2018 r. Rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie ich dzieci do tych placówek do 9 marca 2018 r. Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu informatycznego.

szlak

Kalendarz rekrutacji
1. 1 marca  2018
 – rozpoczęcie rekrutacji do przedszkoli  na terenie miasta Białegostoku

2. od 1 do 9 marca 2018 r  rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. do 23 marca 2018 r– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
4. 27 marca 2018 r.- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
5. od 28 marca do 5 kwietnia 2018 r. ( w godzinach pracy przedszkola)podpisywanie umów z dyrektorem
6. 10 kwietnia 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

szlak

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Białystok, znajdują się na stronie:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok/

Istotne informacje:

  • formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej” można uzupełnić w formie elektronicznej na stronie:
    naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok, bądź wypełnić go odręcznie w przedszkolu, gdzie udostępnione zostaną od 1 marca b.r.  w  sekretariacie;
  • rodzice we wniosku wskazują od 1 do 3 wybranych placówek wychowania przedszkolnego, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej;
  • niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (wydruk komputerowy, czy odręcznie), podpisany wniosek należy złożyć w formie papierowej wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru (najwyższa preferencja); niezłożenie wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego wniosku najpóźniej do 9 marca b.r. w placówce skutkuje wykluczeniem dziecka z rekrutacji;
  • wnioski o przyjęcie do przedszkola, które wpłynęły w terminie rekrutacji będą traktowane jednakowo, gdyż o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz przyjęte odgórnie kryteria ustawowe;
  • do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów;
  • przydział dzieci do oddziałów przedszkolnych nastąpi po zakończeniu całego postępowania rekrutacyjnego – organizacja grup (jednorodnych wiekowo bądź mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola;

szlak