Zasady rekrutacji- zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_samorzadowych(pobierz pdf)

Rekrutacja na rok szkolny 2022/23 – poradnik_dla_rodzicow(pobierz pdf)


Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach rozpocznie się 24 lutego 2022 r. Rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie ich dzieci do tych placówek do 10 marca 2022 r. 

Rodzice ważne !

24.02.2022 – 10.03.2022 do godz. 15.00

 Rekrutacja na nowy rok szkolny 2022 / 23 .

L.p Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie elektronicznie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

– wersję papierową wydrukować i dostarczyć do placówki

od 24 lutego 2022

do 10 marca 2022

do godz. 15.00

2. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną . do 24 marca 2022 r

do godz. 12.00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję kwalifikacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych . 29 marca 2022 r.

o godz. 15.00

4. Obowiązek potwierdzenia przez rodzica kandydata woli  przyjęcia dziecka do przedszkola

w postaci pisemnego oświadczenia .

do 1 kwietnia 2022 r.

do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  

4 kwietnia 2022 r.

o godz. 15.00

 

szlak

Istotne informacje:

  • formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej” rodzice uzupełniają   w formie elektronicznej na stronie: https://bialystok.formico.pl
  • bądź wypełnić go odręcznie w przedszkolu, gdzie udostępnione zostaną od 24 lutego  b.r.  w  placówce;
  • rodzice we wniosku wskazują od 1 do 3 wybranych placówek wychowania przedszkolnego, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej;
  • niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (wydruk komputerowy, czy odręcznie), podpisany wniosek należy złożyć w formie papierowej wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru (najwyższa preferencja); niezłożenie wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego wniosku najpóźniej do 5 marca b.r. w placówce skutkuje wykluczeniem dziecka z rekrutacji;
  • wnioski o przyjęcie do przedszkola, które wpłynęły w terminie rekrutacji będą traktowane jednakowo, gdyż o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz przyjęte odgórnie kryteria ustawowe;
  • do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów;
  • przydział dzieci do oddziałów przedszkolnych nastąpi po zakończeniu całego postępowania rekrutacyjnego – organizacja grup (jednorodnych wiekowo bądź mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola;