Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach rozpocznie się 24 lutego 2021 r. Rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie ich dzieci do tych placówek do 5 marca 2021 r. Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Zasady rekrutacji do PS na rok szkolny 2021 2022 (pobierz pdf)

TERMINY_REKRUTACJI_(pobierz pdf)

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA (pobierz pdf)

Szanowni Państwo!

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 przedstawiają się następująco:

 1. 24 lutego – 5 marca 2021 r. do godz. 15:00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 2. do 19 marca 2021 r. do godz.12:00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów
 3. 24 marca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola
 4. do 29 marca 2021r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia)
 5. 30 marca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

Powyższe informacje znajdą Państwo również na stronie www.bialystok.pl w zakładce dla mieszkańców/edukacja/rekrutacja.

szlak

Istotne informacje:

 • formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej” rodzice uzupełniają   w formie elektronicznej na stronie: https://bialystok.formico.pl
 • bądź wypełnić go odręcznie w przedszkolu, gdzie udostępnione zostaną od 24 lutego  b.r.  w  placówce;
 • rodzice we wniosku wskazują od 1 do 3 wybranych placówek wychowania przedszkolnego, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej;
 • niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (wydruk komputerowy, czy odręcznie), podpisany wniosek należy złożyć w formie papierowej wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru (najwyższa preferencja); niezłożenie wypełnionego i podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego wniosku najpóźniej do 5 marca b.r. w placówce skutkuje wykluczeniem dziecka z rekrutacji;
 • wnioski o przyjęcie do przedszkola, które wpłynęły w terminie rekrutacji będą traktowane jednakowo, gdyż o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz przyjęte odgórnie kryteria ustawowe;
 • do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów;
 • przydział dzieci do oddziałów przedszkolnych nastąpi po zakończeniu całego postępowania rekrutacyjnego – organizacja grup (jednorodnych wiekowo bądź mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola;