Zapraszając rodziców i dzieci do naszego przedszkola proponujemy szeroki wachlarz ofert edukacyjnych, dostosowanych do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.

                       kid       zajecia

szlak

Zajęcia dodatkowe:

 1. Rytmika – dla wszystkich grup wiekowych. Dzieci uczą się piosenek, tańców, estetycznego poruszania się przy akompaniamencie pianina.
 2. Język angielski  – 2 razy w tygodniu.
 3. Terapia logopedyczna dla dzieci z wadami wymowy- 1 raz w tygodniu.

logopedia

Zajęcia dodatkowe nieodpłatne – koła zainteresowań

 1. Koło plastyczne „KLEKSIKI” – prowadzą nauczycielki przedszkola.
 2. Koło muzyczne „LEŚNE DZWONECZKI” – prowadzą nauczycielki przedszkola
 3. Koło origami – prowadzą nauczycielki przedszkola.
 4. Koło badawcze „MALI ODKRYWCY” – prowadzą nauczycielki przedszkola.
 5. Koło Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne „Drużyna RR”- prowadzą nauczycielki przedszkola
 6. Zespół korekcyjno- kompensacyjny – prowadzą nauczycielki przedszkola
 7. Religia – dla dzieci 5 i 6 letnich za zgodą rodziców. 

Zajęcia dodatkowe płatne po godzinach pobytu dziecka w przedszkolu

 1. Zajęcia sportowe – piłka.
 2. Zumba
 3. Przedszkoliada.

szlak

Koła zainteresowań
Kryteria doboru dzieci do kół zainteresowań

Do wszystkich nieodpłatnych  kół zainteresowań mogą uczęszczać dzieci 6 letnie. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, masymalnie 10 osobowych. 
O przyjęciu dziecka do wybranego koła decydują  nauczycielki prowadzące koła wg
wymienionych poniżej kryteriów:


KOŁO PLASTYCZNE

–  rozwinięta sprawność manualna
– umiejętność stosowania i łączenia różnorodnych technik plastycznych
– umiejętność organizowania warsztatu własnej pracy
– opinia nauczyciela pracującego w danej grupie

 KOŁO TEATRALNE

dziecko mówi głośno i wyraźnie
– wymowa dziecka jest prawidłowa pod względem fonetycznym
– dziecko jest odważne, radzi sobie ze strachem przed występami publicznymi
– umie współpracować w grupie, przestrzega reguł i zasad
– potrafi ruchem i mimiką zinterpretować krótki, znany fragment wiersza
– opinia nauczyciela pracującego w danej grupie

 KOŁO MUZYCZNE

umiejętność rytmicznego poruszania się przy muzyce
– umiejętność radzenia sobie ze stresem przed występami publicznymi
– umiejętność współpracy w zespole, przestrzeganie reguł i zasad
– umiejętność koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo- ruchowej przy muzyce

– umiejętność odkrywania  świata dźwięków
– nauczyciela pracującego w danej grupie

 KOŁO ORIGAMI

– umiejętność czytania prostego rysunku technicznego
–  samodzielność wykonywania pracy
– sprawność manualna i koordynacja wzrokowo-ruchowa
– umiejętność skupiania uwagi podczas pracy
– umiejętność wykorzystania wiedzy dotyczącej kształtu i wielkości
– opinia nauczyciela pracującego w danej grupie

 KOłO BADAWCZE

dzieci posiadające wiedzę wykraczającą ponad poziom rówieśników
– zainteresowane poznawaniem rzeczywistości przyrodniczej
– odważne, śmiało formułujące pytania i problemy
– chętne do samodzielnego i wszechstronnego poszukiwania rozwiązań
–  opinia nauczyciela pracującego w danej grupie

KOŁO RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

– dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-ruchową
– z trudnościami w utrzymaniu równowagi
– z problemami związanymi z orientacją w schemacie własnego ciała